9월, 2012의 게시물 표시

-om

상관사 -om 수와 양을 나타낸다. Kiom da landoj vi vojaĝis? 당신은 몇 나라를 여행했습니까? Tiom da libroj ankaŭ mi havas. 나도 저만큼의 책을 가지고 있다. Donu iom da sukero. 설탕을 조금 주세요. Neniom da akvo estas en la akvujo. 물통에 물이 전혀 없다. Ĉu vi deziras havi ĉiom? 당신은 전부 갖기를 원하십니까? da는 수량 전치사 로서 뒤에 나오는 명사의 수나 양을 나타낸다. 이 때, 물질 명사에는 복수형 어미를 붙이지 않는다. kiom da mono kiom da akvo

-am

상관사 -am 시간, 때를 나타낸다. Kiam vi eklernis Esperanton? 당신은 언제부터 에스페란토를 배우기 시작했나요? Tiam li ne estis en la domo. 그 때 그는 집에 없었다. Iam vi povos rerenkonti lin. 언젠가 당신은 그를 다시 만날 수 있을 것이다. Ĉiam ŝi pensas pri vi. 그녀는 항상 당신에 대하여 생각하고 있다. Neniam mi atendos ŝin. 나는 결코(어느 떄에도) 그녀를 기다리지 않을 것이다.

-al

상관사 -al 이유를 나타낸다. Kial vi lernas la lingvon? 왜 당신은 그 언어를 배우는가? Tial mi ridegis gaje. 그래서 나는 유쾌하게 크게 웃었다. Ial li ne venis hodiaŭ. 무슨 까닭인지 그는 오늘 오지 않았다. Tio estas ĉial bona. 그것은 모든 면에서 좋다. Nenial li koleras. 그는 어떤 이유로도 화내지 않는다.

-el

상관사 -el 방법, 상태를 나타낸다. Kiel vi pensas pri la problemo? 당신은 그 문제에 대해 어떻게 생각합니까? Ankaŭ mi pensas tiel. 나도 그렇게 생각합니다. Iel ŝi solvos sian hejmtaskon. 어떤 방법으로든 그녀는 자신의 숙제를 해결할 것이다. Ĉiel li helpis al mi. 그는 온갖 방법으로 나를 도와주었다. Vi neniel venkos lin. 당신은 그를 어떤 방법으로도 이길 수 없을 것이다.

-e

상관사 -e 장소를 나타낸다. 목적격 어미 -n가 오면 주어의 이동 방향을 나타낸다. Kie viaj gepatroj loĝas? 당신의 부모님은 어디에 사십니까? Kien vi volas iri? 어디로 가려고 합니까? Tie estas mia preĝejo. 저기에 나의 교회가 있다. Ie loĝas mia malnova amiko. 어딘가에 나의 옛 친구가 살고 있다. Ĉie troviĝas bonaj homoj en la mondo. 세계 모든 곳에 좋은 사람들이 있다. Nenie mi vidis tiel honestan personon. 어디에서도 나는 그렇게 정직한 사람을 보지 못했다.

-es

상관사 -es 소유를 나타낸다. 복수형 머이나 목적격 어미가 붙지 않는다. Kies libro ĝi estas? 그것은 누구의 책인가? 이 때 대답은 인칭대명사의 소유격 -a 또는 전치사 de를 쓴다. Ties koloro estas blanka. 저것의 색깔은 희다. Ies voĉon mi aŭdis. 누군가의 목소리를 들었다. Ĉies lingvo estas Esperanto. 모든 사람의 언어가 에스페란토다. Nenies okuloj favoris lin. 그 누구의 눈빛도 그에게 호의적이지 않았다.

-a

상관사 -a 성질이나 종류를 나타낸다. 복수형 어미와 목적격 어미를 붙일 수 있다. Kia estas la fraŭlino el viaj klasanoj? 당신 학급생 중에 그 아가씨는 어떻습니까? Tia koloro ne plaĉas al mi. 저런 색깔은 내 마음에 들지 않는다. Ŝi ĵetis iajn vortojn al mi. 그녀는 나에게 어떤 말을 건냈다. Ĉia dono estas bono. 모든 형태의 기부는 선이다. Nenia ideo aperis en mia kapo. 어떠한 의견도 내 머리에 떠오르지 않았다.

-o

상관사 -o 불특정 사물, 관념을 나타내며, 직업을 묻는다. Kio vi estas? (Kio estas via profesio?) 당신은 무엇을 하는 분입니까? (당신의 직업은 무엇입니까?) Kio estas homaranismo? 인류인주의는 무엇입니까? Tio estas domo de mia amiko. 저것은 내 친구의 집이다. Io estas en la tirkesto. 무언가가 그 서랍 속에 있다. Ĉio estas en via koro. 모든 것은 당신 마음 속에 있다. Nenio estas en la monujo. 지갑 안에 아무 것도 없다.

-u

상관사 -u 개별적이고 구체적으로 사람과 물건을 나타낸다. Kiu vi estas? (= Kio estas via nomo?) 당신은 누구입니까? (당신의 이름이 뭡니까?) Tiu estas sinjoro Kim. 저 분이 김선생일세. Iu vokis min sur la strato. 누군가가 거리에서 나를 불렀다. Mi disdonis la libron al ĉiu. 나는 모두에게 책을 나누어 주었다. Ĉiuj diras, ke Esperanto estas internacia lingvo. 모든 사람들은 에스페란토가 국제어라고 말한다. ĉiu는 각 개인을 의미하고,  ĉiu j는 모든 사람들이라는 의미로 전체를 가리킨다. Neniu estas en la ĉambro. 방 안에 아무도 없다. 사람과 물건을 뜻하며 뒤에 명사가 옴으로써 형용사적으로 사용되기도 한다. Kiu lando estas vizitinda? 어느 나라가 방문할만 합니까? Tiu floro floras en la kamparo. 저 꽃은 들판에서 핀다. Iu knabo perdis la vojon. 어떤 소년이 길을 잃어버렸다. Ĉiu persono havas propran karakteron. 모든 사람은 각자의 고유의 성격을 갖고 있다. Neniu laboristo estas en la laborejo. 일터에 일꾼이 아무도 없다.

ke

종속 접속사 ke 명사절 (~하는 것은) Estas tre ĝoje, ke mi renkontis vin. 내가 당신을 만난 것이 매우 기쁘다. 형용사절 (~라고 하는) La frkto, ke li estas sincera, estas vera. 그가 성실하다는 사실은 참이다. 부사절 (~하기에, ~때문에, ~하다니) Mi ĝojas, ke vi fartas bone. 당신이 잘 지낸다니 나는 기쁘다. Ĉu vi pensas, ke Esperanto estas utila? 당신은 에스페란토가 유용하다고 생각합니까? La patrino deziras, ke gefiloj studu diligente. 어머니는 자녀들이 열심히 공부하기를 원한다.